Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Luchthavencharleroi.be, de eigenaar en aanbieder van deze website. Luchthavencharleroi.be neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde of door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website.

Lees dit privacybeleid aandachtig door.

Definities en interpretaties

In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

 • Gegevens: gezamenlijk alle informatie die u via de Website aan Luchthavencharleroi.be verstrekt. Deze definitie bevat, waar van toepassing, de definities in de Gegevensbeschermingswetten;
 • Cookies: een klein tekstbestand dat door deze website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt en / of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule;
 • Gegevensbeschermingswetten: alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de Richtlijn 96/46 / EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de AVG, en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en afgeleide wetgeving, zolang aangezien de AVG effectief is in de EU;
 • GDPR: de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 • be, wij of ons: Luchthavencharleroi.be, een onderdeel van Projectworx BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met BTW-nummer BE0678822430, gevestigd te Leo Meulemansstraat 3 bus 302, 3020 Herent, België.
 • EU-cookiewet: de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) voorschriften 2003 zoals gewijzigd bij de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) voorschriften 2011;
 • Gebruiker of u: elke derde die toegang heeft tot de Website en niet (i) in dienst is van Luchthavencharleroi.be en handelt in de uitoefening van zijn dienstverband of (ii) in dienst is als consultant of anderszins diensten verleent aan Luchthavencharleroi.be en toegang heeft tot de Website in verband met het aanbieden van dergelijke diensten; en
 • Website: de website die u momenteel gebruikt, https://Luchthavencharleroi.be, en alle subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

 • Omvat het enkelvoud het meervoud en vice versa;
 • Zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen van dit privacybeleid;
 • Omvat een verwijzing naar een persoon bedrijven, bedrijven, overheidsentiteiten, trusts en partnerschappen;
 • Betekent “Inclusief” “inclusief zonder beperking”;
 • Omvat een verwijzing naar een wettelijke bepaling elke wijziging of wijziging daarvan;
 • Maken de koppen en subtitels geen deel uit van dit privacybeleid.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van Luchthavencharleroi.be en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, alle links die we naar sociale media-websites bieden.

 

Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Luchthavencharleroi.be de “gegevensbeheerder”. Dit betekent dat Luchthavencharleroi.be de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Verzamelde data

We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, van u verzamelen:

 • naam;
 • functietitel;
 • contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 • IP-adres (automatisch verzameld);
 • webbrowser type en versie (automatisch verzameld);
 • besturingssysteem (automatisch verzameld);
 • een lijst met URL’s die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site waar u naartoe gaat (automatisch verzameld);
 • in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • gegevens worden door u aan ons verstrekt; en
 • gegevens worden automatisch verzameld.
 • Gegevens die door ons aan u zijn verstrekt

Luchthavencharleroi.be verzamelt uw gegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • wanneer u contact met ons opneemt via de website, per telefoon, post, e-mail of op een andere manier;
 • wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie via een socialmediakanaal;
 • wanneer u betalingen aan ons doet, via deze website of anderszins;
 • wanneer u ervoor kiest om marketingcommunicatie van ons te ontvangen;
 • wanneer u onze diensten gebruikt;
 • in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die automatisch worden verzameld

Voor zover u de website bezoekt, zullen wij uw gegevens automatisch verzamelen, bijvoorbeeld:

 • We verzamelen automatisch wat informatie over uw bezoek aan de website. Deze informatie helpt ons verbeteringen aan te brengen in de inhoud en navigatie van de website, en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u de website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en gebruikt.

 

 • We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze op de Website gebruiken, zie het onderstaande gedeelte, getiteld “Cookies”.

Ons gebruik van gegevens

Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. In het bijzonder kunnen Gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

 • interne administratie;
 • verbetering van onze producten / diensten;
 • verzending per e-mail van marketingmateriaal dat mogelijk interessant voor u is;
 • contact opnemen voor marktonderzoek, mogelijk via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;
 • in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

We kunnen uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken als we dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden over bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte “Uw rechten” hieronder).

Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben wij uw toestemming nodig, hetzij via een opt-in of soft-opt-in:

 • Soft Opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons contact hebt gehad (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om ons om meer informatie te vragen over een bepaald product / dienst en wij verkopen soortgelijke producten / diensten). Onder “zachte opt-in” toestemming zullen wij uw toestemming accepteren zoals gegeven, tenzij u zich afmeldt.

 

 • voor andere vormen van e-marketing zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen; dat wil zeggen, u moet positieve en bevestigende actie ondernemen wanneer u toestemming geeft, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken dat we aanbieden.

Als u niet tevreden bent met onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Zie het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u advertenties van Luchthavencharleroi.be en andere inhoud op andere websites te tonen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u advertenties van Luchthavencharleroi.be en andere inhoud op andere websites te tonen, schakel dan de relevante cookies uit (raadpleeg het gedeelte “Cookies” hieronder).

Met wie we gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:

 • onze werknemers, agenten en / of professionele adviseurs – om informatieverzoeken, serviceaanvragen te verwerken of om diensten en goederen te leveren;
 • externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is – om externe dienstverleners te helpen bij het ontvangen van gedeelde gegevens om namens ons functies uit te voeren om te zorgen dat de website soepel werkt;
 • externe betalingsproviders die betalingen via de Website verwerken – om externe betalingsproviders in staat te stellen om gebruikersbetalingen en terugbetalingen te verwerken;
 • relevante autoriteiten – om de opsporing van misdaad of de inning van belastingen of heffingen te vergemakkelijken;
 • in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:

 • toegang tot uw account wordt beheerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u.
 • we slaan uw gegevens op beveiligde servers op.

Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om om te gaan met vermoedelijke datalekken. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: hello@Luchthavencharleroi.be.

Dataretentie

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.

Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze op back-up- of archiefmedia blijven staan ​​voor juridische, fiscale of regelgevende doeleinden.

Je rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • Recht op toegang – het recht om (i) kopieën te vragen van de informatie die we op elk moment over u bewaren, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben, brengen we hiervoor geen kosten in rekening, tenzij uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is. Waar we wettelijk toegestaan ​​zijn, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen vertellen.
 • Recht op correctie – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om te wissen – het recht om te vragen dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen of verwijderen.
 • Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken – het recht om ons te “blokkeren” van het gebruik van uw gegevens of de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken.
 • Recht op gegevensportabiliteit – het recht om te vragen dat wij uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.

Voor vragen, het uitoefenen van een van uw hierboven uiteengezette rechten of het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: hello@Luchthavencharleroi.be.

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht met betrekking tot uw gegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor België is dit de Data Protection Authority (DPA). De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit zijn te vinden op hun website op https://www.dataprotectionauthority.be/.

Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode waarin we ze bewaren.

Links naar andere websites

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Veranderingen van bedrijfseigendom en controle

Luchthavencharleroi.be kan van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan gepaard gaan met de verkoop en / of de overdracht van controle over Luchthavencharleroi.be of een deel ervan. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, waar relevant voor elk deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit privacybeleid, de Gegevens mogen gebruiken voor dedoeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons is geleverd.

We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel daarvan.

In de bovengenoemde gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Luchthavencharleroi.be gebruikt cookies om uw gebruikservaring van de website te verbeteren en om ons assortiment van producten en diensten te verbeteren. Luchthavencharleroi.be heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-cookiewetgeving.

Voordat de website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin u om toestemming wordt gevraagd om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Luchthavencharleroi.be in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies; Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig werken of zoals bedoeld.

Deze website kan de volgende cookies plaatsen:

Analytische / prestatiecookies: ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

 • Functionaliteitscookies: deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen we onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Targeting cookies: deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de daarop getoonde advertenties relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden.

U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers accepteren standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.

U kunt ervoor kiezen om cookies op elk gewenst moment te verwijderen; u kunt echter informatie verliezen waarmee u sneller en efficiënter toegang hebt tot de website, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, raadpleegt u aboutcookies.org. U vindt ook informatie over het verwijderen van cookies van uw computer.

Algemeen

U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen waar we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.

Als een rechtbank of bevoegde autoriteit vaststelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid worden niet beïnvloed.

Tenzij anders is overeengekomen, wordt vertraging, handelen of nalaten door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel niet beschouwd als afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Luchthavencharleroi.be behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals wij dit van tijd tot tijd noodzakelijk achten of zoals wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen. U kunt per e-mail contact opnemen met Luchthavencharleroi.be op hello@Luchthavencharleroi.be.

9 september 2019